WSTĘP

Poniższy Regulamin sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Skuteczne Uwodzenie, Uwodzenie i Podryw dostępnego pod adresem skuteczneuwodzenie.com. Regulamin ten określa w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora będącego podmiotem zarządzającym i prowadzącym Serwis. Każdy potencjalny użytkownik z chwilą rejestracji w Serwisie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

DEFINICJE

 1. Serwis – portal internetowy skuteczneuwodzenie.com figurujący pod adresami skuteczneuwodzenie.com, umożliwiający użytkownikom publikowanie i przeglądanie ofert pracy, jak również oferowanie własnych usług z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz świadczący na rzecz użytkowników inne usługi drogą elektroniczną
 2. Administrator – podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz świadczone w jego ramach usługi. Jest nim JOY FOR THE PEOPLE LTD, 40-44 Uxbridge Road, London, United Kingdom, W5 2BS.
 3. Usługi, oraz materiały szkoleniowe dotyczą relacji damsko-męskich. Zawierają wartość informacyjną, oraz motywacyjną, aby poprawić jakość relacji mężczyzn z kobietami.
 1. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Niezbędne wymagania techniczne umożliwiające współpracę z Systemem teleinformatycznym, a tym samym korzystanie z Serwisu są następujące:
   1. Urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet.
   2. Program służący do przeglądania zasobów w sieci Internet, akceptujący pliki typu Cookies i obsługujący Javascript.
   3. Połączenie z siecią Internet.
   4. Konto poczty e-mail
  2. Nazwa i koncepcja Serwisu jak również jego wygląd graficzny , oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
  3. Administrator możę prowadzić rejestr korzystanie z Serwisu zapisując datę Identyfikator Użytkownika oraz Adres IP komputera z którego zostało dokonane połączenie.
 2. REJESTRACJA

  1. Rozpoczęcia świadczenia usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie skuteczneuwodzenie.om i zaakceptowania Regulaminu.
  2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKÓW

  1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu skuteczneuwodzenie.com
   2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług,
   3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
   4. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika,
   5. umożliwienia Użytkownikom utworzenia konta w serwisie skuteczneuwodzenie.com przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego konto zostało usunięte.
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie skuteczneuwodzenie.com w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
  2. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w serwisie skuteczneuwodzenie.com i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
  3. Administrator nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 1. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Rejestrując się w serwisie skuteczneuwodzenie.com Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych osobowych i automatycznie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Administrator zarządza danymi, o których mowa w pkt. 5.1.
  3. Administrator przetwarza dane, o których mowa w pkt. 4.1. w zakresie niezbędnym do zawarcia, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w celach statystycznych.
  4. Wyłącznie za zgodą Użytkownika wyrażoną w formie elektronicznej po uprzednim otrzymaniu dodatkowego zapytania od Administratora, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych Użytkownika w szerszym zakresie niż podany w art. 5.3 w szczególności w celach marketingowych.
  5. Użytkownik udziela Administratorowi prawa nieodpłatnego wykorzystania swojego wizerunku na potrzeby związane z działalnością Serwisu. Ponadto, Administrator zastrzega sobie możliwość uzależnienia świadczenia swoich usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego danych, o których mowa w pkt. 4.1. podanych w formularzu rejestracyjnym, poprzez przesłanie w czasie wyznaczonym przez Administratora kserokopii dokumentów potwierdzających prawdziwość tych danych.
  6. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie informacje, dotyczące osób trzecich, w tym ich dane osobowe, tylko za wyraźną zgodą tych osób. Administrator zastrzega sobie możliwość uzależnienia świadczenia swoich usług na rzecz Użytkownika od legalności umieszczonych i przetwarzanych przez Użytkownika danych. Na żądanie Administratora Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia udokumentowanej zgody osoby lub osób trzecich do posługiwania się ich danymi przez Użytkownika i przetwarzanie tych danych przez Administratora.
  7. W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą, bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator ma prawo do podjęcia następujących czynności:
   1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji,
   2. natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
  1. W przypadku nie udostępnienia przez Użytkownika dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika w terminie wyznaczonym przez Administratora, Administrator ma prawo:
   1. Odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem,
   2. Usunąć konto Użytkownika z Bazy Profili,
   3. Przekazać konto osobie trzeciej, która dostarczy stosowne dokumenty,
   4. Podjąć inne działania wynikające z przepisów prawa.
  1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, jak również dysponuje możliwością ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z Bazy Profili.
  2. Żądanie Użytkownika usunięcia jego danych z Bazy Profili jest jednoznaczne z rezygnacją z usług Serwisu.
  3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych, o których mowa w pkt. 4.1., wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  4. Dane podane w profilu Użytkownika będą dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU
  1. Utworzenie konta w serwisie jest bezpłatne
  2. Część usług świadczonych przez Administratora jest płatna
  3. Opłaty za usługi pobierane są zgodnie z cennikami produktów , dostępnych na stronach opisujących wybrany produkt.
  4. Płatności za usługi pobierane są za pośrednictwem zewnętrznych firm obsługujących płatności elektroniczne: paypal.com, przelewy24.pl
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku usług
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi bezpłatne, zniesienia odpłatności za usługi płatne lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu nowych warunków z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku usług wcześniej świadczonych w sposób nieodpłatny Użytkownik dokonuje wyboru dotyczącego dalszego z nich korzystania. W przypadku braku zainteresowania przez Usługobiorcę usługą, która stała się odpłatna Usługodawca zaprzestaje jej świadczenia po upływie 7 dni od poinformowania o odpłatności. Użytkownicy którzy zainteresowani są nabyciem odpłatnej usługi mogą z niej korzystać na warunkach określonych w Załączniku stanowiącym integralna część Regulaminu.
 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Wyłączną odpowiedzialność za treści i materiały zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników ponoszą sami Użytkownicy zamieszczający te materiały. Zawarte w nich poglądy i opinie nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu, którzy zastrzegają sobie prawo do redagowania lub usuwania treści zabronionych przez prawo i/lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną bądź odpowiedzialność cywilną względem Administratora innych Użytkowników lub osób trzecich.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom i osobom trzecim przez innych Użytkowników, którzy na łamach Serwisu bezprawnie zamieścili ich zdjęcia lub osobisty wizerunek. W przypadku zaobserwowania bezprawnego użytkowania własnego wizerunku przez osoby trzecie lub innych Użytkowników na łamach Serwisu, Użytkownik bezzwłocznie powinien o tym fakcie powiadomić Administratora.
  4. Administrator zastrzega, iż korzystanie z udostępnianych przez niego usług innych firm odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości w dostarczaniu usług Serwisu oraz ich następstwa będące skutkiem awarii sprzętu, działania siły wyższej lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działalności Serwisu w związku z dokonywaniem zmian i modernizacji systemu. O ich wprowadzeniu i czasie trwania Administrator poinformuje Użytkowników drogą e-mailową lub na stronie Serwisu.
 3. REKLAMACJE

  1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie ich Administratorowi.
  2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: rafal@uwodzenieipodryw.pl.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (login, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
  6. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator zawiadomi Użytkownika pisemnie na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które dotyczą usług świadczonych przez inne firmy przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania tego typu reklamacji podmiotowi właściwemu do ich rozpatrzenia.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
  9. Administrator ma prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://uwodzenieipodryw.pl/regulamin.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
  3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o nich Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu pod adresem http://uwodzenieipodryw.pl/regulamin.
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Rejestracja w serwisie oznacza jednoczesną akceptacje postanowień regulaminu.

Jak uwieść kobietę?

Na początku mojej przygody z kobietami popełniłem tysiące mniejszych i większych błędów ale wiedziałem, że moje wysoko postawione cele są osiągalne. Od początku zdawałem sobie sprawę, że uwodzenia można się nauczyć jak każdej innej sztuki. Szkoła uwodzenia i kursy podrywania kobiet okazały się następstwem obranej przeze mnie drogi.